تکنولوژی هوشمند کلید طراحی، اجرا و بهره برداری از شهرهای هوشمند است.  با پیشرفت علم و فناوری، ارائه خدمات تکنولوژی هوشمند مقرون به صرفه شده و ایجاد  شهرهای هوشمند از نظر اقتصادی به گزینه ای مناسب  تبدیل شده است.

سنسورهای IoT، و فناوری های مختلف برای اتصال اجزای درون شهر استفاده می کند که بر هر لایه ای از یک شهر، از پایین سطح خیابان ها تا هوایی که شهروندان نفس می كشند را تحت تاثیر قرار می دهد.

داده های مربوط به تمام بخش ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و الگوها از داده های جمع آوری شده حاصل می شوند.

فهرست